Les dones embarassades estan exposades a una àmplia varietat de riscos laborals

19/10/2012

Les dones embarassades estan exposades, a la feina, a una àmplia varietat de factors de risc que poden afectar directament l’evolució del seu embaràs i, també, la salut del nadó abans y després del seu naixement. L’exposició als principals factors de risc tendeix a ser més freqüent en les dones més joves, amb nivell educatiu baix, no espanyoles i en les treballadores temporals i autònomes. Aquestes són algunes de les principals conclusions de l’estudi dut a terme per investigadors del Projecte INMA* per analitzar les principals exposicions a factors de risc que pateixen les dones embarassades a la feina.

L’estudi assenyala que, tot i que molts països europeus, entre ells Espanya, han aprobat legislacions específiques i accions per intensificar la protecció de les treballadores embarassades i lactants, la vigilància i la protecció d’aquest col•lectiu concret de treballadors segueix sent feble i, per tant, hauria de reforçar-se.

L’estudi, amb una mostra de més de 2.000 dones embarassades, revela que el 50{3effe4377b6f02be2524d084f7d03914ac32a2b62c0a056ca3444e58c1f10d0b} de les enquestades estaven exposades habitualment a una càrrega física excessiva en el seu treball, mentre que el 45{3effe4377b6f02be2524d084f7d03914ac32a2b62c0a056ca3444e58c1f10d0b} referia exposició freqüent a tres o més indicadors de factors de risc psicosocial d’origen laboral (ritmes excessivament ràpids de treball, tasques monòtones i repetitives, manca de suport per part del supervisor…). L’exposició a, com a mínim, un contaminant físic (soroll, vibracions, camps electromagnètics) va ser citada pel 22{3effe4377b6f02be2524d084f7d03914ac32a2b62c0a056ca3444e58c1f10d0b} de les dones, mentre que una cinquena part de la mostra va estar en contacte amb productes químics, incloent tòxics amb efectes negatius per a la salut reproductiva (dissolvents, plom o pesticides). El 6{3effe4377b6f02be2524d084f7d03914ac32a2b62c0a056ca3444e58c1f10d0b} va assenyalar algun tipus d’exposició a agents biològics.

LA PROFESSIÓ, EL FACTOR MÉS DETERMINANT
Tot i que els resultats varien lleugerament en funció de variables com el tipus de contracte, la jornada laboral, l’edat o l’educació, l’estudi assenyala que el factor més determinant en el grau d’exposició és la professió. Així, l’exposició a substàncies químiques i a contaminants físics o la càrrega física excessiva són riscos que solen patir en major mesura les treballadores joves, aquelles que tenen estudis bàsics o les dones estrangeres.

Els indicadors d’estrès laboral també són més alts en les treballadores amb menys nivell acadèmic. Si ens centrem en les variacions que es donen en funció de la professió, podem observar com les dones vinculades al sector artesanal i a la indústria estan més exposades a productes químics i contaminants físics, mentre que les treballadores del sector serveis i del comerç sofreix l’exposició més alta a les càrregues físiques. L’estrès laboral és especialment destacable en treballadores de la indústria i en càrrecs administratius, mentre que l’exposició a agents biològics, encara que generalment baixa, sol afectar principalment a treballadores amb un nivell acadèmic alt i ocupacions vinculades als sectors de l’educació, la sanitat i la investigació.

UN RISC POTENCIAL PER LA SALUT DE LA MARE I EL FILL
Tot i que encara existeix poca documentació que hagi demostrat l’efecte directe de totes aquestes exposicions en el desenvolupament de l’embaràs, sí que s’han dut a terme alguns estudis que han deixat clar que determinades exposicions, sobretot a productes químics, agents físics o biològics o una càrrega física excessiva, tenen efectes nocius durant l’embaràs. Complicacions com l’avortament espontani, el baix pes en néixer el part prematur, les malformacions congènites o el retard en el desenvolupament del nadó s’han relacionat directament amb l’exposició a factors de risc d’origen laboral durant l’embaràs.

*Ana María García, responsable de l’estudi “Prevalence of exposure to Occupational risks during pregnancy in Spain”, és Doctora en Medicina i Cirurgia per la Universitat de València i Doctora per la London School of Hygiene and Tropical Medicine de la Universitat de Londres. En l’actualitat, és professora titular de la Universitat de València.