Disseny de l’estudi

Cohorts INMA

El Projecte INMA es basa en l’experiència adquirida per grups que van estudiar cohorts amb objectius diferents: la cohort de Ribera d’Ebre (n=102), una àrea amb nivells elevats d’organoclorats i de mercuri, en què es va avaluar la relació entre aquestes exposicions i el desenvolupament neurològic dels infants; la cohort de Menorca (n=492), que va estudiar la relació entre l’exposició primerenca a irritants de l’aire i al·lèrgens amb el desenvolupament d’al·lèrgia i asma; i la cohort de Granada (n=668), que va estudiar la incidència de trastorns reproductius en nens del gènere masculí en relació amb l’exposició a disruptors endocrins. Basat en l’experiència d’aquestes cohorts prèvies es van dissenyar les noves cohorts per avaluar l’impacte de les exposicions ambientals en la salut infantil: València (n=787), Sabadell (n=622), Astúries (n=485) i Guipúscoa (n=612), que van seguir el mateix protocol.

Població INMA

La població d’estudi són les dones embarassades de la població general que viuen en cada àrea d’estudi (Ribera d’Ebre, Menorca, Granada, València, Sabadell, Astúries, i Guipúscoa (Figura 1)) i els seus fills.

mapa_cohortes_st

Figura 1. Localització geogràfica de les set àrees d’estudi del projecte INMA.

Els criteris d’inclusió de les mares van ser:

  • Pertànyer a l’àrea d’estudi (específica de cada cohort).
  • Tenir un mínim de 16 anys d’edat.
  • Tenir un embaràs únic
  • No haver seguit cap programa de reproducció assistida.
  • Donar a llum en l’hospital de referència.
  • No tenir problemes de comunicació.

Cada cohort ha tingut períodes i tipus de reclutament diferents. En les cohorts de Ribera d’Ebre i de Granada, es va reclutar les mares durant l’admissió a l’hospital en el moment del part. En la cohort de Ribera d’Ebre, el reclutament va anar entre març de 1997 i desembre de 1999, mentre que en la de Granada va anar entre octubre de 2000 i juliol de 2002. En la cohort de Menorca, totes les dones elegibles que van acudir a la visita prenatal en algun del centres sanitaris de l’illa (públics o privats) van ser convidades a participar en l’estudi, i el reclutament va durar un any a partir de juliol de 1997. En les 4 cohorts noves, el reclutament va tenir lloc durant la primera visita prenatal (entre la setmana 10 i 13 de gestació) en l’hospital públic de referència o en el centre de salut de la zona. Els períodes de reclutament van anar de febrer de 2004 a juny de 2005 en la cohort de València, de juliol de 2004 a juliol de 2006 i de maig de 2007 a juliol de 2007 (ronda addicional de reclutament) en la cohort de Sabadell, de maig de 2004 a juny de 2007 en la cohort d’Astúries, i de maig de 2006 a gener de 2008 en la cohort de Guipúscoa.


*Subgrup

L’estudi va ser aprovat pel Comitè Ètic de l’Institut Municipal d’Investigació Mèdica i pel comitè Ètic dels hospitals involucrats en l’estudi. Les dones embarassades van rebre informació de l’estudi per escrit i oralment. Als participants, se’ls demana el consentiment informat en cada seguiment.

Seguiment

Cada cohort té petites variacions en el seguiment, encara que els seguiments clau s’han fet en totes les cohorts (embaràs, part, 1 any i 4 anys del nen). En les cohorts de Ribera d’Ebre i de Granada, els seguiments es van realitzar en el part, a l’any i als 4 anys. Encara que no es van seguir les dones durant l’embaràs, es van completar uns qüestionaris retrospectius sobre l’embaràs. En la cohort de Menorca, el seguiment va començar durant l’embaràs, i es va continuar en el part, als 3 mesos, a l’any, i als 2, 3, 4, 6, 7,5 i 10 anys i mig del nen. En les 4 cohorts noves, el seguiment va començar en el primer trimestre d’embaràs i es va repetir en el segon i tercer trimestre, en el part, als 6 mesos (només en les cohorts de Sabadell i d’Astúries), als 12-18 mesos, i als 2, 2 i mig i 4-5 anys del nen. El seguiment continuarà al llarg de la seva vida si es disposa de finançament.

Recollida de dades

La recollida de dades presenta petites variacions entre les cohorts d’acord amb interessos interns, però les variables principals han estat recollides en totes les cohorts INMA. S’han realitzat avaluacions extenses a les dones embarassades i als nens. La informació s’ha recollit a partir de diverses fonts: qüestionaris administrats en format entrevista per entrevistadors entrenats, dades clíniques, exploració física, ecografies, mostres biològiques (sang, placenta, orina, saliva, llet materna, cabell i ungles), determinants de la dieta i mesures ambientals (contaminació de l’aire, de l’aigua, i contaminants persistents i semipersistents).

Si necessites més informació sobre les dades recollides, si us plau contacta amb Lourdes Cirugeda (lourdes.cirugeda@isglobal.org)