Disruptors hormonals

El terme Disruptor Hormonal (o Endocrí) defineix qualsevol substància que, un cop a l’organisme, té la capacitat d’afectar-ne l’equilibri hormonal. Entre aquestes substàncies podem trobar les persistents i bioacumulatives, que inclouen alguns pesticides, substàncies químiques industrials, productes sintètics i metalls pesats. Els disruptors endocrins interfereixen en el funcionament del sistema hormonal suplantant les hormones naturals, bloquejant-ne l’acció, o augmentant-ne o disminuint-ne els nivells.

Els efectes de els disruptors endocrins poden ser diferents sobre l’embrió, el fetus o l’adult. Es manifesten amb més freqüència en la descendència que en el progenitor exposat; el moment de l’exposició en l’organisme en desenvolupament és decisiu per determinar el caràcter, la gravetat i l’evolució de la patologia; i, encara que l’exposició es doni durant el desenvolupament embrionari, les manifestacions poden no ser evidents fins a la maduresa de l’individu.

Entre les substàncies químiques d’efectes disruptors sobre el sistema endocrí podem trobar: les dioxines i furans; diversos plaguicides, com l’endosulfà (que es fa servir molt en l’agricultura espanyola, encara que està prohibit en diversos països) o el DDT; els PCB; l’HCB; els ftalats (que es fan servir en la fabricació de PVC); els alquilfenols (antioxidants presentes en el poliestirè modificat i en el PVC i també en productes de la degradació dels detergents); i el bisfenol-A (que es fa servir molt en la indústria agroalimentària).

Silent Spring de Raquel Carson (als 60) va ser el primer llibre que va alarmar sobre els efectes d’aquests compostos.

Aquests compostos van fer saltar l’alarma durant els anys 60, després que es publiqués el llibre Silent Spring, de Raquel Carson, que avisava sobre la desaparició de diverses famílies d’aus a causa de l’acció del DDT i de la possible transcendència que aquest fet podria tenir en els éssers humans. El llibre ¿Amenazan las sustancias químicas sintéticas nuestra fertilidad, inteligencia i supervivencia?, de Theo Colborn, Dianne Dumanoski i Pete Myers, va reunir per primer cop les proves alarmants obtingudes en estudis de camp, experiments de laboratori i estadístiques humanes, per plantejar en termes científics, però accessibles a tothom, la qüestió d’aquest nou perill. Comença allà on acabava Silent Spring, que revelava les primeres causes dels símptomes que tant van preocupar Carson. Es van basar en dècades d’investigació per presentar un informe impressionant que segueix la pista de defectes congènits, anomalies sexuals i errades de reproducció en poblacions silvestres fins el seu origen: substancies químiques que suplanten les hormones naturals i que trastornen els processos normals de reproducció i de desenvolupament.