Metalls

L’exposició a plom o al mercuri en infants es produeix a través de la inhalació, de la ingesta d’aigua o aliments contaminats o a través de la placenta o de la lactància materna.

Metalls contaminants:

  • Plom

El plom és un metall natural que es pot trobar en zones diferents del medi ambient, encara que la majoria de vegades prové de les activitats humanes, com ara la producció de bateries i de munició, entre d’altres. A causa de la preocupació pels efectes d’aquest metall sobre la salut, se n’ha reduït la presència en la benzina, les pintures i les ceràmiques.

Els infants s’exposen a aquest metall a través de la ingesta de pintures que contenen plom, per exemple, llepant joguines pintades amb pintura que en conté. Els infants són més vulnerables a l’emmetzinament amb plom que els adults, i un nen que n’ingereixi grans quantitats pot desenvolupar anèmia, dolor estomacal, debilitat muscular i alteracions en el sistema nerviós. Els fetus queden exposats a aquest metall a través de les mares, i els efectes potencials sobre la salut infantil inclouen prematuritat, endarreriment en el creixement, alteracions en les habilitats mentals, dificultats en l’aprenentatge i alteracions en el desenvolupament motor.

  • Mercuri

El mercuri és un metall que, combinat amb altres elements com el sulfur o l’oxigen, forma el mercuri inorgànic o les sals de mercuri, que es fan servir com a pols o cristalls en cremes cosmètiques o antisèptiques. La font principal de mercuri és l’ús de combustibles fòssils (sobretot el carbó, que conté traces d’aquest metall); en cremar-lo, aquest compost entra en el medi ambient. En medis anaerobis (en què no hi ha oxigen) les bactèries el transformen en metil mercuri. Aquesta forma és la que es bioacumula amb més facilitat en organismes i en persones. A més, és un metall que s’utilitza en termòmetres, en alguns instruments mèdics, en tractaments dentals i en llums fluorescents, piles i bateries.

Igual que amb el plom, els nens són més sensibles als efectes del mercuri que no pas els adults. Alguns efectes d’aquest metall poden ser el dany en el sistema nerviós, endarreriment mental, incoordinació, ceguera i dificultats en la parla.