INMA: “El soroll ambiental afecta el son a la preadolescència?”

27/03/2023

L’exposició al soroll ambiental, especialment el soroll del trànsit rodat, és un problema de salut pública important i creixent. Més de 100 milions de ciutadans europeus estan exposats a un nivell de soroll mitjà diari del trànsit rodat de com a mínim 55 dB, mentre que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana reduir els nivells de soroll del trànsit rodat a 53 dB. El son és un procés biològic essencial que compleix funcions vitals, inclosa la promoció de la neuroplasticitat i el desenvolupament neuronal. La interrupció del son s’ha relacionat amb nombroses conseqüències per a la salut a curt i llarg termini. Les conseqüències a curt termini inclouen més capacitat de resposta a l’estrès, dèficits cognitius i problemes emocionals i de comportament. Les conseqüències a llarg termini de la interrupció del son inclouen hipertensió, malalties cardiovasculars i diabetis mellitus tipus 2. Diversos estudis han relacionat l’exposició al soroll ambiental amb alteracions més grans del son en adults, però aquests són menys concloents en nens/es. Fins ara, la majoria dels estudis han utilitzat autoinformes o informes dels pares/mares per caracteritzar el son, i pocs estudis han inclòs mesures objectives per avaluar la qualitat del son. A més, la literatura anterior ha ignorat majoritàriament altres fonts de soroll, com el ferrocarril, els avions o la indústria, que podrien tenir un paper diferent en els patrons del son.

Per tot això, l’objectiu principal d’aquest estudi va ser determinar si el trànsit rodat i l’exposició múltiple al soroll (és a dir, la carretera, el ferrocarril, els avions i la indústria) podrien afectar el son als preadolescents, utilitzant dades registrades amb un actígraf de canell a més d’informació reportada per les mares de due cohorts de naixement a Europa.

S’hi van incloure un total de 1477 nens/es de 12 anys d’INMA Sabadell (Espanya) i de l’Estudi Generation R (Països Baixos). Els nivells de soroll es van estimar mitjançant les adreces postals dels participants utilitzant mapes de soroll creats el 2012. Les mares van informar sobre els trastorns del son dels nens/es a través de qüestionaris per avaluar: i) problemes per iniciar i mantenir el son, ii ) somnolència excessiva i iii) problemes de despertar (és a dir, despertar parcial del son profund al lleuger, o del son a un estat de vigília en què els subjectes estan parcialment o totalment inconscients). El somni es va mesurar objectivament amb un acceleròmetre de canell col·locat al canell no dominant durant 7 dies per obtenir els següents paràmetres fisiològics: temps total de son (és a dir, quantitat total de temps adormit durant la nit, extraient el temps anotat com a despert en el mitjà), eficiència del son (és a dir, la relació entre el temps total de son i el temps total al llit), la latència d’inici del son (és a dir, el temps que un/a nen/a necessita per adormir-se) i despertar després de l’inici del son (és a dir, la quantitat de temps que un/a nen/a passa despert, començant des del moment en què es queden adormits fins al moment en què es desperten del tot). Les variables d’estil de vida i socioeconòmiques es van registrar mitjançant qüestionaris i instruments completats pels pares i mares.

L’exposició al soroll del trànsit rodat va ser de 53,2 dB de mitjana a l’Estudi Generation R i de 61,3 dB a la cohort INMA-Sabadell. Els resultats suggereixen que l’exposició al soroll es relaciona amb una reducció del temps total de son i una vigília més perllongada després de l’inici del son a les dues cohorts. Els autors no van detectar cap associació entre l’exposició al soroll i els trastorns del son informats per la mare. Els resultats van ser semblants per a l’exposició múltiple al soroll, però la major part de l’associació es va atribuir al soroll del trànsit rodat, ja que és la font de soroll més predominant. Els autors/es diuen que “tot i que les estimacions observades van ser relativament petites, aquests resultats podrien ser més significatius a nivell de població a causa de l´alta prevalença d´exposició al soroll ambiental”.

Referència: Pérez-Crespo L, Essers E, Foraster M, Ambrós A, Tiemeier H, Guxens M. Outdoor residential noise exposure and sleep in preadolescents from two European birth cohorts. Environ Res. 2023 Feb 16;225:115502. doi: 10.1016/j.envres.2023.115502. Epub ahead of print

Link a l’article científic: https://doi.org/10.1016/j.envres.2023.115502