Primers resultats sobre exposició prenatal al mercuri

26/04/2012

Arran d’aquesta preocupació neix la voluntat de l’estudi de Jesús María Ibarluzea. Tècnic en Salut Pública i coordinador de la cohort de Guipúscoa, Jesús María explica que l’objectiu d’aquest estudi va ser el d’avaluar l’associació entre la concentració dels COPs de les dones embarassades de les cohorts de Guipúscoa i Sabadell i les possibles variables predictores: socioeconòmiques, reproductives i alimentàries.

1.259 dones embarassades a estudi

Amb la voluntat de trobar aquests variables predictores es van mesurar les concentracions de bifenils policlorats i una àmplia gamma de substàncies plaguicides com el hexaclorobenzè, beta i gamma-hexaclorociclohexà, epòxid de heptaclor, dicloro-difenil dicloroetileno (DDE) i diclorodifenil tricloroetà (DDT) en el sèrum de 1.259 dones embarassades. Es van avaluar les associacions entre els nivells de biomarcadors d’exposició a sang obtinguda durant l’embaràs i les possibles variables predictores, utilitzant models de regressió lineal, ajustats per possibles factors de confusió.

Els compostos que es van trobar amb més freqüència van ser els DDE (en un 99{3effe4377b6f02be2524d084f7d03914ac32a2b62c0a056ca3444e58c1f10d0b} de les mostres) i els PCBs més freecuntes, en un 95{3effe4377b6f02be2524d084f7d03914ac32a2b62c0a056ca3444e58c1f10d0b} de les mostres. En general, els nivells de compostos organoclorats van augmentar amb l’edat de la mare. L’índex de massa corporal es va associar amb la presència de plaguicides organoclorats, però va ser inversament proporcional a les concentracions de bifelinos policlorats.

L’eliminació dels COP es va observar només després d’un període acumulat de lactància materna de més d’un any. La ingesta de diferents tipus d’aliments van mostrar poca rellevància a l’hora de predir nivells dels COPs analitzats. El tipus d’aliment que va mostrar millor capacitat predictiva va ser el de peix, però en general, els aliments que componen la dieta no van explicar variacions significatives dels nivells de biomarcadors estudiats.

A més, cal assenyalar que els nivells de compostos organoclorats de les dones sotmeses a l’estudi eren similars o inferiors als trobats en altres zones d’Espanya i en altres països.

Sabrina Llop és Llicenciada en Biologia, tècnica en recerca, i treballa en la cohort INMA de València