INMA: “L’exposició a metalls tòxics pot contribuir a un augment de la pressió arterial en homes adolescents”

19/04/2021

Un estudi basat en la cohort INMA establerta a la província de Granada (Sud d’Espanya) avalua la relació de les concentracions urinàries de set elements metàl·lics amb la pressió arterial i els nivells sèrics d’hormones en homes adolescents de 15 a 17 anys.

Els metalls pesants i els metal·loides es generen principalment a partir d’activitats humanes com la mineria, la fosa, la combustió, l’adoberia o l’aplicació de fertilitzants. Els éssers humans i els animals poden estar exposats a aquest tipus de metalls mitjançant la seva inhalació, consum i/o contacte dèrmic. És important destacar que els metalls com l’arsènic (As), el cadmi (Cd), el plom (Pb), el mercuri (Hg) i el níquel (Ni) estan associats a una àmplia gamma d’efectes adversos per a la salut com trastorns cardiovasculars, neurològics i/o immunològic, malalties òssies, dèficits respiratoris i càncer. Altres metalls com el manganès (Mn) i el crom (Cr) són necessaris per a les funcions fisiològiques del cos humà en nivells baixos, però poden ser perillosos si es troben en nivells alts.

L’exposició crònica a arsènic, cadmi, mercuri i plom s’ha associat repetidament amb malalties cardiovasculars en la població general. No obstant això, pocs estudis han explorat aquesta associació en adolescents, un grup d’edat especialment vulnerable a l’augment de la pressió arterial i les alteracions hormonals. Els estudis que investiguen els efectes del plom i el mercuri en nens i adolescents han publicat resultats inconsistents, mentre que hi ha molt poques dades disponibles sobre els efectes d’altres metalls. A més del seu impacte directe en la salut, es considera que alguns metalls actuen com a disruptors endocrins al imitar l’acció de les hormones, però l’evidència d’una associació entre metalls i hormones segueix sent limitada i no concloent.

El present estudi va incloure a 133 adolescents amb dades disponibles sobre metalls urinaris, pressió arterial, hormones sèriques i informació sobre l’estil de vida. Les mesures de la pressió arterial es van prendre tres vegades consecutives el mateix dia després que l’adolescent descansés en posició asseguda durant 5 minuts abans de mesurar.

Es va extreure sang venosa completa dels participants per mesurar les hormones tiroïdals (FT4, TT3 i hormona estimulant de la tiroide (TSH)); esteroides sexuals (testosterona, 17β-estradiol i dehidroepiandrostenediona (DHEA)); hormones sexuals no esteroides (hormona luteïnitzant (LH), FSH, SHBG, hormona antimulleriana (AMH) i prolactina); hormones suprarenals (hormona adrenocorticotròpica (ACTH) i cortisol); hormona de creixement humà (hGH); i factor de creixement similar a la insulina-1 (IGF-1). Els participants van recol·lectar mostres d’orina a casa des de la primera micció matutina per a l’anàlisi de metalls en l’orina.

L’arsènic i el cadmi urinari es van associar tots dos amb lleugers increments de la pressió arterial sistòlica, i l’arsènic urinari també es va associar amb un major risc de pressió arterial sistòlica elevada. La presència de nivells detectables de 4 i 5 versus 2-3 metalls no essencials (arsènic, cadmi, mercuri, níquel i plom) als adolescents es va associar amb un augment en la pressió arterial sistòlica. També es van trobar associacions entre els nivells de mercuri i un augment de la testosterona i una disminució de les hormones LH i TSH; entre la combinació d’arsènic i mercuri i un augment de les hormones LH i IGF-1; entre els nivells de crom i una disminució de l’hormona TSH; i entre els nivells de cadmi i un augment de l’hormona ACTH.

Les troballes suggereixen que l’exposició combinada a metalls tòxics a nivells ambientalment rellevants, especialment d’arsènic i cadmi, pot contribuir a un augment de la pressió arterial en els adolescents homes. L’associació de l’exposició a metalls amb els nivells hormonals és menys concloent segons els autors. Aquests indiquen que donada l’alta prevalença d’exposició a metalls en la població general i la vulnerabilitat particular dels adolescents a la pressió arterial i als canvis hormonals, aquests resultats poden tenir implicacions importants per a la salut dels adolescents. Els/ les investigadors/es advoquen per explorar aquestes associacions al llarg del temps en poblacions més grans.

Referència: Castiello F, Olmedo P, Gil F, Molina M, Mundo A, Romero RR, Ruíz C, Gómez-Vida J, Vela-Soria F, Freire C. Association of urinary metal concentrations with blood pressure and serum hormones in Spanish male adolescents. Environ Res. 2020 Mar;182:108958

Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31835118/