INMA: “L’estat nutricional matern influeix en els efectes de l’arsènic sobre la cognició de l’infant?”

13/05/2022

Un estudi recent de la cohort INMA ha investigat la relació entre lexposició prenatal a l’arsènic i la funció cognitiva i motora en nens i nenes en edat preescolar. Els investigadors/es també van estudiar si aquesta relació pot diferir segons l’estat nutricional matern.

La forma inorgànica de l’arsènic es troba principalment al terra i a l’aigua. A regions amb nivells baixos d’arsènic a l’aigua, com és el cas d’Espanya, el consum de determinats aliments, especialment arròs però també mol·luscs o llegums, és la principal via d’exposició a l’arsènic. La ruta d’exposició a les formes orgàniques és principalment a través del consum de marisc i peix. Després de la ingestió, l’arsènic inorgànic es transforma mitjançant processos de reducció i metilació. Diversos factors semblen afectar l’eficiència de la metilació, com són la ingesta d’alguns nutrients i elements (p. ex. vitamines B6 i B12, nivells de manganès, seleni i zinc) i l’estat de l’embaràs.

L’exposició a l’arsènic durant la vida fetal s’ha relacionat amb un risc de mortalitat neonatal més gran, menor mida en néixer, i més risc de símptomes respiratoris i infeccions durant la infància. Alguns estudis han avaluat la relació entre l’exposició prenatal a l’arsènic i la funció neuropsicològica a la infància i els resultats són heterogenis.

A l’estudi d’INMA es van incloure un total de 1493 nens/es de les àrees de Gipuzkoa i València. Els nivells d’arsènic total i els seus metabòlits es van mesurar en mostres d’orina materna recol·lectades durant l’embaràs. També es van determinar les concentracions sèriques de manganès i seleni, cadmi i zinc urinaris i ferritina plasmàtica a partir del primer trimestre de l’embaràs. Quan els nens i nenes tenien al voltant de 5 anys, la funció cognitiva i motora es va avaluar utilitzant les Escales McCarthy d’Habilitats Infantils. Es van mesurar diverses escales relacionades amb el processament de la informació verbal (puntuació verbal); habilitats numèriques (puntuació quantitativa); processament d’informació perceptiva (puntuació d’acompliment perceptiu); retenció a curt termini d’informació verbal, visual o numèrica (puntuació de memòria); i habilitats fines (per exemple, dibuix) i gruixudes (per exemple, equilibri o precisió) (puntuació motora). Les escales també es van fer servir per crear puntuacions addicionals de cognició general, funció executiva, memòria de treball i habilitats motores gruixudes i fines.

Els resultats suggereixen que l’exposició prenatal a l’arsènic s’associa amb una menor cognició general, funció executiva i memòria de treball als 5 anys. A més, una menor eficiència de metilació de l’arsènic s’associa amb puntuacions de memòria més baixes, i aquesta associació sembla estar influenciada per les concentracions maternes de manganès, zinc i ferritina. En altres paraules, els nens i nenes les mares dels/les quals tenien nivells més baixos de manganès, zinc i ferritina durant l’embaràs, van obtenir pitjors puntuacions de memòria com menor era l’eficiència de metilació.
Aquest és el primer estudi que mostra que l’estat nutricional matern pot influir a l’associació entre l’exposició prenatal a l’arsènic i la funció cognitiva a la infància. Els/les autors/es van ressaltar que “són necessaris estudis epidemiològics similars per millorar el coneixement sobre l’exposició a l’arsènic, així com a les diferents espècies, durant períodes crítics com el desenvolupament prenatal i els seus efectes en la salut en la infància”, agregant que “necessitem estudis que puguin proporcionar dades mecanístiques de la neurotoxicitat de l’arsènic”.

Referència: Soler-Blasco R, Murcia M, Lozano M, Sarzo B, Esplugues A, Riutort-Mayol G, Vioque J, Lertxundi N, Santa Marina L, Lertxundi A, Irizar A, Braeuer S, Ballester F, Llop S. Prenatal arsenic exposure, arsenic methylation efficiency, and neuropsychological development among preschool children in a Spanish birth cohort. Environ Res. 2022 May 1;207:112208.

Link a l’article científic: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34662579/