“Exposició als camps electromagnètics en habitatges amb menors”

16/02/2017

L’exposició humana als camps electromagnètics de radiacions no ionitzants ha augmentat en les últimes dècades. També han augmentat les preocupacions sobre els possibles efectes adversos per a la salut que segueixen sent controvertits.

Els éssers humans estem immersos en una “bombolla” electro-magnètica a causa de la creixent utilització de tecnologies dependents de l’electricitat. Les fonts d’exposició en les llars inclouen les línies d’alta tensió, transformadors, i instal·lacions elèctriques domèstiques. Les persones també estem cada vegada més exposades, entre d’altres, a les freqüències de radi de les estacions de radi i de telèfon mòbil o sistemes WIFI.

Se sap que els menors poden ser especialment susceptibles a l’exposició a camps electromagnètics i per tant, hi ha una necessitat d’establir els nivells actuals d’exposició en aquest grup d’edat.

123 famílies de la cohort INMA de Granada van estar d’acord amb l’avaluació de l’exposició en la llar i van completar un qüestionari d’informació específica. Es va preguntar sobre fonts de camps electromagnètics de radiacions no ionitzants dins de les cases i els seus patrons d’ús. L’estudi també va mesurar dins de les llars els nivells d’ones electromagnètiques a la sala d’estar i als dormitoris.

L’estudi va mostrar una baixa exposició en les llars de les criatures d’acord als nivells de referència de la Comissió Internacional sobre Protecció Radiològica No Ionitzant, però amb grans diferències entre les llars. Els nivells van ser més alts a les zones urbanes que en zones rurals, i als apartaments front d’habitatges unifamiliars o adossats.

Donada la major sensibilitat dels menors als camps electromagnètics de radiacions no ionitzants, es justifiquen mesures preventives per reduir la seva exposició. Un estudi va trobar que la provisió de recomanacions específiques per reduir les intensitats de camp en la llar (per exemple, desendollar els dispositius no que estiguessin en ús) van disminuir els nivells d’exposició.

13a.wifi

Referència: Calvente I, Dávila-Arias C, Ocón-Hernández O, Pérez-Lobato R, Ramos R, Artacho-Cordón F, Olea N, Núñez MI, Fernández MF. Characterization of indoor extremely low frequency and low frequency electromagnetic fields in the INMA-Granada cohort. PLoS One. 2014 Sep 5;9(9):e106666. doi: 10.1371/journal.pone.0106666. eCollection 2014.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=25192253