Menorca

Entre l’abril de 1997 i el juny de 1998, es va reclutar la cohort d’embarassades que van accedir a participar a l’estudi AMICS (Asthma Multicenter Infants Cohort Study) sobre medi ambient i incidència de l’al·lèrgia i l’asma, amb un total de 482 dones. Des de llavors, es va seguir anualment els infants nascuts d’aquests embarassos fins als 4 anys. Es van recollir mostres de pols i NO2 dels seus domicilis. A la visita dels 4 anys es van mesurar organoclorats, metalls, hormones tiroïdals i el grau de desenvolupament neuroconductual dels infants. S’ha fet un seguiment dels nens cada dos anys, fins a l’edat de 10. A més, les dades de l’embaràs i els primers anys de vida que es recollien a AMICS, així com les mostres congelades de sang de cordó i de la mare, permetran avaluar l’exposició a aquests compostos durant l’embaràs de manera retrospectiva.

 

  • Entitats Col·laboradores:

 

  • Tractament de les Dades i Mostres:

Com tractem les seves dades personals i les mostres biològiques que recollim?
Les dades de la cohort de naixement d’INMA-Menorca recollides en l’entorn del Projecte INMA son custodiades a l’Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)
– Responsable del Tractament: Fundació Privada Instituto de Salud Global Barcelona (ISGlobal)
– CIF: G65341695
– Adreça postal: Carrer Rosselló, número 132, 2ª, 5ª i 7ª de Barcelona (08036)
– Telèfon: (+34)932271806
– Delegat de Protecció de Dades, contacte: lopd@isglobal.org

Les dades es tracten amb absoluta confidencialitat i d’acord al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
Les dades de salut es mantenen dissociades de les dades personals. Dissociar les dades significa que la seva informació de salut no podrà associar-se a vostè ja que les seves dades personals es substitueixen per un codi numèric. La informació dissociada s’arxiva per a ser utilitzada per investigadors del projecte i els seus socis d’investigació. Tots els resultats de l’estudi son presentats en una base de dades del grup de participants, mai es presenten dades de forma individual.

Les dades de caràcter personal es conservaran mentre estigui actiu el projecte de recerca o els successius projectes dins la mateixa línia d’investigació, d’aquesta manera les seves dades també podran seran emprades per altres projectes / investigacions dins de l’àrea del present projecte, o bé en projectes d’investigació en salut global, tant en malalties infeccioses com no-comunicables, i salut ambiental, per estudiar l’efecte dels factors ambientals en la salut de les persones.
Vostè és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens lliura i té la facultat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició de les seves dades d’acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit al Delegat de Protecció de Dades a lopd@isglobal.org i haurà d’adjuntar una fotocòpia del seu document nacional d’identificació o bé l’equivalent. A més de la possibilitat d’exercir els seus drets, si no esteu d’acord amb el tractament realitzat per l’Entitat o considereu infringits els vostres drets podreu presentar una reclamació en tot moment davant l’Agencia Española de Protección de Datos.

Les mostres biològiques es tracten d’acord a la legislació vigent (Llei 14/2007 d’investigació biomèdica, i Real Decret 1716/2011 pel qual es regula l’ús de mostres biològiques per a la recerca). Les mostres son emmagatzemades al biobanc de l’ISGlobal, al Campus Mar (Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona) i estan integrades dins la col·lecció C.0001626 inclosa en el Registro de Colecciones del Instituto de Salud Carlos III. Aquestes només es fan servir en projectes de recerca directament relacionats amb el Projecte INMA i amb l’objectiu d’estudiar biomarcadors relacionats amb l’efecte dels factors ambientals en la salut.
Les dades que s’obtinguin de la utilització d’aquestes mostres es tractaran de la mateixa manera que la resta de dades obtingudes en aquest estudi.
La cessió de mostres biològiques per a aquest estudi és gratuïta i voluntària. Això suposa que vostè no tindrà drets sobre possibles beneficis comercials dels descobriments que poguessin derivar-se del resultat de la investigació biomèdica.

Finalment, si decidiu retirar el consentiment per participar en aquest estudi, no s’afegiran dades noves a la base de dades a partir de la data en què ens comuniqueu que decidiu retirar-vos, i es mantindran únicament les dades obtingudes fins aquell moment, per garantir la validesa de la investigació. Igualment, podeu demanar que les mostres biològiques identificables obtingudes fins ara siguin destruïdes, de manera que no es puguin fer noves anàlisis.

Cercador

160 Resultats

Neurodesenvolupament -
Salut reproductiva -


Association between relative age at school and persistence of ADHD in prospective studies: an individual participant data meta-analysis

Synergy for the Influence of the Month of Birth in ADHD (SIMBA) study group. Association between relative age at school and persistence of ADHD in prospective studies: an individual participant data meta-analysis. Lancet Psychiatry. 2023 Dec;10(12):922-933. PMID: 37898142


Hemoglobina -
Salut reproductiva -


Global variation in diabetes diagnosis and prevalence based on fasting glucose and hemoglobin A1c

NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Global variation in diabetes diagnosis and prevalence based on fasting glucose and hemoglobin A1c. Nat Med. 2023 Nov;29(11):2885-2901. PMID: 37946056


Genètica -
Salut respiratòria i atòpia -


Admixture mapping of severe asthma exacerbations in Hispanic/Latino children and youth

Herrera-Luis E, Mak ACY, Perez-Garcia J, Martin-Gonzalez E, Eng C, Beckman KB, Huntsman S, Hu D, González-Pérez R, Hernández-Pérez JM, Mederos-Luis E, Sio YY, Poza-Guedes P, Sardón O, Corcuera P, Sánchez-Machín I, Korta-Murua J, Martínez-Rivera C, Mullol J, Muñoz X, Valero A, Sastre J, Garcia-Aymerich J, Llop S, Torrent M, Casas M, Rodríguez-Santana JR, Villar J, Del Pozo V, Lorenzo-Diaz F, Williams LK, Melén E, Chew FT, Borrell LN, Burchard EG, Pino-Yanes M. Admixture mapping of severe asthma exacerbations in Hispanic/Latino children and youth. Thorax. 2023 Mar;78(3):233-241. PMID: 36180068


Compostos tòxics no persistents -
Desenvolupament sexual -


Exposure to non-persistent pesticides and sexual maturation of Spanish adolescent males

Castiello F, Suárez B, Gómez-Vida J, Torrent M, Fernández MF, Olea N, Freire C. Exposure to non-persistent pesticides and sexual maturation of Spanish adolescent males. Chemosphere. 2023 May;324:138350. PMID: 36907483.


Creixement postnatal i Obesitat -
Vitamina D -


Prenatal Vitamin D Levels Influence Growth and Body Composition until 11 Years in Boys

Sanguesa J, Marquez S, Bustamante M, Sunyer J, Iniguez C, Vioque J, Rodriguez LS, Jimeno-Romero A, Torrent M, Casas M, Vrijheid M. Prenatal Vitamin D Levels Influence Growth and Body Composition until 11 Years in Boys. Nutrients. 2023 Apr 23;15(9):2033. PMID: 37432159


Salut respiratòria i atòpia -
Vitamina D -


Prenatal and child vitamin D levels and allergy and asthma in childhood

Sangüesa J, Sunyer J, Garcia-Esteban R, Abellan A, Esplugues A, Garcia-Aymerich J, Guxens M, Irizar A, Júlvez J, Luque-García L, Rodríguez-Dehli AC, Tardón A, Torrent M, Vioque J, Vrijheid M, Casas M. Prenatal and child vitamin D levels and allergy and asthma in childhood. Pediatr Res. 2023 May;93(6):1745-1751. PMID: 36057646


Creixement postnatal i Obesitat -
Entorn urbà i Verdor -


Diminishing benefits of urban living for children and adolescents’ growth and development

NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Diminishing benefits of urban living for children and adolescents’ growth and development. Nature. 2023 Mar;615(7954):874-883. PMID: 36991188


Genètica -
Neurodesenvolupament -


Genetics of early-life head circumference and genetic correlations with neurological, psychiatric and cognitive outcomes

Vogelezang S, Bradfield JP; Early Growth Genetics Consortium, Grant SFA, Felix JF, Jaddoe VWV. Genetics of early-life head circumference and genetic correlations with neurological, psychiatric and cognitive outcomes. BMC Med Genomics. 2022 Jun 4;15(1):124. PMID: 35659227


Salut respiratòria i atòpia -


Early-life respiratory tract infections and the risk of school-age lower lung function and asthma: a meta-analysis of 150 000 European children

van Meel ER, Mensink-Bout SM, den Dekker HT, Ahluwalia TS, Annesi-Maesano I, Arshad SH, Baïz N, Barros H, von Berg A, Bisgaard H, Bønnelykke K, Carlsson CJ, Casas M, Chatzi L, Chevrier C, Dalmeijer G, Dezateux C, Duchen K, Eggesbø M, van der Ent C, Fantini M, Flexeder C, Frey U, Forastiere F, Gehring U, Gori D, Granell R, Griffiths LJ, Inskip H, Jerzynska J, Karvonen AM, Keil T, Kelleher C, Kogevinas M, Koppen G, Kuehni CE, Lambrechts N, Lau S, Lehmann I, Ludvigsson J, Magnus MC, Mélen E, Mehegan J, Mommers M, Andersen AN, Nystad W, Pedersen ESL, Pekkanen J, Peltola V, Pike KC, de Moira AP, Pizzi C, Polanska K, Popovic M, Porta D, Roberts G, Santos AC, Schultz ES, Standl M, Sunyer J, Thijs C, Toivonen L, Uphoff E, Usemann J, Vafeidi M, Wright J, de Jongste JC, Jaddoe VWV, Duijts L. Early-life respiratory tract infections and the risk of school-age lower lung function and asthma: a meta-analysis of 150 000 European children. Eur Respir J. 2022 Oct 6;60(4):2102395. PMID: 35487537


Salut respiratòria i atòpia -


Spirometric phenotypes from early childhood to young adulthood: a Chronic Airway Disease Early Stratification study

Wang G, Hallberg J, Charalampopoulos D, Sanahuja MC, Breyer-Kohansal R, Langhammer A, Granell R, Vonk JM, Mian A, Olvera N, Laustsen LM, Rönmark E, Abellan A, Agusti A, Arshad SH, Bergström A, Boezen HM, Breyer MK, Burghuber O, Bolund AC, Custovic A, Devereux G, Donaldson GC, Duijts L, Esplugues A, Faner R, Ballester F, Garcia-Aymerich J, Gehring U, Haider S, Hartl S, Backman H, Holloway JW, Koppelman GH, Lertxundi A, Holmen TL, Lowe L, Mensink-Bout SM, Murray CS, Roberts G, Hedman L, Schlünssen V, Sigsgaard T, Simpson A, Sunyer J, Torrent M, Turner S, Van den Berge M, Vermeulen RCH, Vikjord SAA, Wedzicha JA, Maitland van der Zee AH, Melén E. Spirometric phenotypes from early childhood to young adulthood: a Chronic Airway Disease Early Stratification study. ERJ Open Res. 2021 Dec 6;7(4):00457-2021. PMID: 34881328


1 / 16