Menorca

Entre l’abril de 1997 i el juny de 1998, es va reclutar la cohort d’embarassades que van accedir a participar a l’estudi AMICS (Asthma Multicenter Infants Cohort Study) sobre medi ambient i incidència de l’al·lèrgia i l’asma, amb un total de 482 dones. Des de llavors, es va seguir anualment els infants nascuts d’aquests embarassos fins als 4 anys. Es van recollir mostres de pols i NO2 dels seus domicilis. A la visita dels 4 anys es van mesurar organoclorats, metalls, hormones tiroïdals i el grau de desenvolupament neuroconductual dels infants. S’ha fet un seguiment dels nens cada dos anys, fins a l’edat de 10. A més, les dades de l’embaràs i els primers anys de vida que es recollien a AMICS, així com les mostres congelades de sang de cordó i de la mare, permetran avaluar l’exposició a aquests compostos durant l’embaràs de manera retrospectiva.

 

  • Entitats Col·laboradores:

 

  • Tractament de les Dades i Mostres:

Com tractem les seves dades personals i les mostres biològiques que recollim?
Les dades de la cohort de naixement d’INMA-Menorca recollides en l’entorn del Projecte INMA son custodiades a l’Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)
– Responsable del Tractament: Fundació Privada Instituto de Salud Global Barcelona (ISGlobal)
– CIF: G65341695
– Adreça postal: Carrer Rosselló, número 132, 2ª, 5ª i 7ª de Barcelona (08036)
– Telèfon: (+34)932271806
– Delegat de Protecció de Dades, contacte: lopd@isglobal.org

Les dades es tracten amb absoluta confidencialitat i d’acord al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
Les dades de salut es mantenen dissociades de les dades personals. Dissociar les dades significa que la seva informació de salut no podrà associar-se a vostè ja que les seves dades personals es substitueixen per un codi numèric. La informació dissociada s’arxiva per a ser utilitzada per investigadors del projecte i els seus socis d’investigació. Tots els resultats de l’estudi son presentats en una base de dades del grup de participants, mai es presenten dades de forma individual.

Les dades de caràcter personal es conservaran mentre estigui actiu el projecte de recerca o els successius projectes dins la mateixa línia d’investigació, d’aquesta manera les seves dades també podran seran emprades per altres projectes / investigacions dins de l’àrea del present projecte, o bé en projectes d’investigació en salut global, tant en malalties infeccioses com no-comunicables, i salut ambiental, per estudiar l’efecte dels factors ambientals en la salut de les persones.
Vostè és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens lliura i té la facultat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició de les seves dades d’acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit al Delegat de Protecció de Dades a lopd@isglobal.org i haurà d’adjuntar una fotocòpia del seu document nacional d’identificació o bé l’equivalent. A més de la possibilitat d’exercir els seus drets, si no esteu d’acord amb el tractament realitzat per l’Entitat o considereu infringits els vostres drets podreu presentar una reclamació en tot moment davant l’Agencia Española de Protección de Datos.

Les mostres biològiques es tracten d’acord a la legislació vigent (Llei 14/2007 d’investigació biomèdica, i Real Decret 1716/2011 pel qual es regula l’ús de mostres biològiques per a la recerca). Les mostres son emmagatzemades al biobanc de l’ISGlobal, al Campus Mar (Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona) i estan integrades dins la col·lecció C.0001626 inclosa en el Registro de Colecciones del Instituto de Salud Carlos III. Aquestes només es fan servir en projectes de recerca directament relacionats amb el Projecte INMA i amb l’objectiu d’estudiar biomarcadors relacionats amb l’efecte dels factors ambientals en la salut.
Les dades que s’obtinguin de la utilització d’aquestes mostres es tractaran de la mateixa manera que la resta de dades obtingudes en aquest estudi.
La cessió de mostres biològiques per a aquest estudi és gratuïta i voluntària. Això suposa que vostè no tindrà drets sobre possibles beneficis comercials dels descobriments que poguessin derivar-se del resultat de la investigació biomèdica.

Finalment, si decidiu retirar el consentiment per participar en aquest estudi, no s’afegiran dades noves a la base de dades a partir de la data en què ens comuniqueu que decidiu retirar-vos, i es mantindran únicament les dades obtingudes fins aquell moment, per garantir la validesa de la investigació. Igualment, podeu demanar que les mostres biològiques identificables obtingudes fins ara siguin destruïdes, de manera que no es puguin fer noves anàlisis.

Cercador

154 Resultats

Compostos tòxics no persistents -
Lactància materna -


Concentrations of bisphenols, parabens, and benzophenones in human breast milk: A systematic review and meta-analysis

Iribarne-Durán LM, Peinado FM, Freire C, Castillero-Rosales I, Artacho-Cordón F, Olea N. Concentrations of bisphenols, parabens, and benzophenones in human breast milk: A systematic review and meta-analysis. Sci Total. 2022 Feb 1;806(Pt 1):150437. PMID: 34583069


Salut respiratòria i atòpia -


Spirometric phenotypes from early childhood to young adulthood: a Chronic Airway Disease Early Stratification study

Wang G, Hallberg J, Charalampopoulos D, Sanahuja MC, Breyer-Kohansal R, Langhammer A, Granell R, Vonk JM, Mian A, Olvera N, Laustsen LM, Rönmark E, Abellan A, Agusti A, Arshad SH, Bergström A, Boezen HM, Breyer MK, Burghuber O, Bolund AC, Custovic A, Devereux G, Donaldson GC, Duijts L, Esplugues A, Faner R, Ballester F, Garcia-Aymerich J, Gehring U, Haider S, Hartl S, Backman H, Holloway JW, Koppelman GH, Lertxundi A, Holmen TL, Lowe L, Mensink-Bout SM, Murray CS, Roberts G, Hedman L, Schlünssen V, Sigsgaard T, Simpson A, Sunyer J, Torrent M, Turner S, Van den Berge M, Vermeulen RCH, Vikjord SAA, Wedzicha JA, Maitland van der Zee AH, Melén E. Spirometric phenotypes from early childhood to young adulthood: a Chronic Airway Disease Early Stratification study. ERJ Open Res. 2021 Dec 6;7(4):00457-2021. PMID: 34881328


Creixement postnatal i Obesitat -


Heterogeneous contributions of change in population distribution of body mass index to change in obesity and underweight

Maria LC Iurilli, James E Bennett, Rodrigo M Carrillo-Larco, ……, Ibarluzea J, Santa- Marina. LNCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Heterogeneous contributions of change in population distribution of body mass index to change in obesity and underweight. Elife. 2021 Mar 9;10:e60060. PMID: 33685583


Genètica -
Salut respiratòria i atòpia -


Rare variant analysis in eczema identifies exonic variants in DUSP1, NOTCH4 and SLC9A4

Grosche S, Marenholz I, Esparza-Gordillo J, Arnau-Soler A, Pairo-Castineira E, Rüschendorf F, Ahluwalia TS, Almqvist C, Arnold A; Australian Asthma Genetics Consortium (AAGC), Baurecht H, Bisgaard H, Bønnelykke K, Brown SJ, Bustamante M, Curtin JA, Custovic A, Dharmage SC, Esplugues A, Falchi M, Fernandez-Orth D, Ferreira MAR, Franke A, Gerdes S, Gieger C, Hakonarson H, Holt PG, Homuth G, Hubner N, Hysi PG, Jarvelin MR, Karlsson R, Koppelman GH, Lau S, Lutz M, Magnusson PKE, Marks GB, Müller-Nurasyid M, Nöthen MM, Paternoster L, Pennell CE, Peters A, Rawlik K, Robertson CF, Rodriguez E, Sebert S, Simpson A, Sleiman PMA, Standl M, Stölzl D, Strauch K, Szwajda A, Tenesa A, Thompson PJ, Ullemar V, Visconti A, Vonk JM, Wang CA, Weidinger S, Wielscher M, Worth CL, Xu CJ, Lee YA. Rare variant analysis in eczema identifies exonic variants in DUSP1, NOTCH4 and SLC9A4. Nat Commun. 2021 Nov 16;12(1):6618. PMID: 34785669


Compostos tòxics no persistents -
Creixement postnatal i Obesitat -
Desenvolupament sexual -


Exposure to non-persistent pesticides and puberty timing: a systematic review of the epidemiological evidence

Castiello F, Freire C. Exposure to non-persistent pesticides and puberty timing: a systematic review of the epidemiological evidence. Eur J Endocrinol. 2021 May 4;184(6):733-749. PMID: 33769962


Camps electromagnètics -


Radiofrequency electromagnetic fields from mobile communication: Description of modeled dose in brain regions and the body in European children and adolescents

Birks LE, van Wel L, Liorni I, Pierotti L, Guxens M, Huss A, Foerster M, Capstick M, Eeftens M, El Marroun H, Estarlich M, Gallastegi M, Safont LG, Joseph W, Santa-Marina L, Thielens A, Torrent M, Vrijkotte T, Wiart J, Röösli M, Cardis E, Vermeulen R, Vrijheid M. Radiofrequency electromagnetic fields from mobile communication: Description of modeled dose in brain regions and the body in European children and adolescents. Environ Res. 2021 Feb;193:110505. PMID: 33245886


Camps electromagnètics -
Neurodesenvolupament -


Association between estimated whole-brain radiofrequency electromagnetic fields dose and cognitive function in preadolescents and adolescents

Cabré-Riera A, van Wel L, Liorni I, Thielens A, Birks LE, Pierotti L, Joseph W, González-Safont L, Ibarluzea J, Ferrero A, Huss A, Wiart J, Santa-Marina L, Torrent M, Vrijkotte T, Capstick M, Vermeulen R, Vrijheid M, Cardis E, Röösli M, Guxens M. Association between estimated whole-brain radiofrequency electromagnetic fields dose and cognitive function in preadolescents and adolescents. Int J Hyg Environ Health. 2021 Jan;231:113659. doi: 10.1016/j.ijheh.2020.113659. Epub 2020 Nov 19. PMID: 33221634


Creixement postnatal i Obesitat -


Height and body-mass index trajectories of school-aged children and adolescents from 1985 to 2019 in 200 countries and territories: a pooled analysis of 2181 population-based studies with 65 million participants

NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Height and body-mass index trajectories of school-aged children and adolescents from 1985 to 2019 in 200 countries and territories: a pooled analysis of 2181 population-based studies with 65 million participants. Lancet. 2020 Nov 7;396(10261):1511-1524. PMID: 33160572


Cardiometabòlic -
Compostos tòxics persistents -
Creixement postnatal i Obesitat -


Prenatal exposure to persistent organic pollutants and markers of obesity and cardiometabolic risk in Spanish adolescents

Güil-Oumrait N, Valvi D, Garcia-Esteban R, Guxens M, Sunyer J, Torrent M, Casas M, Vrijheid M. Prenatal exposure to persistent organic pollutants and markers of obesity and cardiometabolic risk in Spanish adolescents. Environ Int. 2021 Jun;151:106469. PMID: 33711537


Genètica -
Salut respiratòria i atòpia -


Shared DNA methylation signatures in childhood allergy: The MeDALL study

Xu CJ, Gruzieva O, Qi C, Esplugues A, Gehring U, Bergström A, Mason D, Chatzi L, Porta D, Lodrup Carlsen KC, Baïz N, Madore AM, Alenius H, van Rijkom B, Jankipersadsing SA, van der Vlies P, Kull I, van Hage M, Bustamante M, Lertxundi A, Torrent M, Santorelli G, Fantini MP, Hovland V, Pesce G; BIOS Consortium, Fyhrquist N, Laatikainen T, Nawijn MC, Li Y, Wijmenga C, Netea MG, Bousquet J, Anto JM, Laprise C, Haahtela T, Annesi-Maesano I, Carlsen KH, Gori D, Kogevinas M, Wright J, Söderhäll C, Vonk JM, Sunyer J, Melén E, Koppelman GH. Shared DNA methylation signatures in childhood allergy: The MeDALL study. J Allergy Clin Immunol. 2021 Mar;147(3):1031-1040. PMID: 33338541


1 / 16