Menorca

Entre l’abril de 1997 i el juny de 1998, es va reclutar la cohort d’embarassades que van accedir a participar a l’estudi AMICS (Asthma Multicenter Infants Cohort Study) sobre medi ambient i incidència de l’al·lèrgia i l’asma, amb un total de 482 dones. Des de llavors, es va seguir anualment els infants nascuts d’aquests embarassos fins als 4 anys. Es van recollir mostres de pols i NO2 dels seus domicilis. A la visita dels 4 anys es van mesurar organoclorats, metalls, hormones tiroïdals i el grau de desenvolupament neuroconductual dels infants. S’ha fet un seguiment dels nens cada dos anys, fins a l’edat de 10. A més, les dades de l’embaràs i els primers anys de vida que es recollien a AMICS, així com les mostres congelades de sang de cordó i de la mare, permetran avaluar l’exposició a aquests compostos durant l’embaràs de manera retrospectiva.

 

 • Entitats Col·laboradores:

 

 • Tractament de les Dades i Mostres:

Com tractem les seves dades personals i les mostres biològiques que recollim?
Les dades de la cohort de naixement d’INMA-Menorca recollides en l’entorn del Projecte INMA son custodiades a l’Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)
– Responsable del Tractament: Fundació Privada Instituto de Salud Global Barcelona (ISGlobal)
– CIF: G65341695
– Adreça postal: Carrer Rosselló, número 132, 2ª, 5ª i 7ª de Barcelona (08036)
– Telèfon: (+34)932271806
– Delegat de Protecció de Dades, contacte: lopd@isglobal.org

Les dades es tracten amb absoluta confidencialitat i d’acord al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
Les dades de salut es mantenen dissociades de les dades personals. Dissociar les dades significa que la seva informació de salut no podrà associar-se a vostè ja que les seves dades personals es substitueixen per un codi numèric. La informació dissociada s’arxiva per a ser utilitzada per investigadors del projecte i els seus socis d’investigació. Tots els resultats de l’estudi son presentats en una base de dades del grup de participants, mai es presenten dades de forma individual.

Les dades de caràcter personal es conservaran mentre estigui actiu el projecte de recerca o els successius projectes dins la mateixa línia d’investigació, d’aquesta manera les seves dades també podran seran emprades per altres projectes / investigacions dins de l’àrea del present projecte, o bé en projectes d’investigació en salut global, tant en malalties infeccioses com no-comunicables, i salut ambiental, per estudiar l’efecte dels factors ambientals en la salut de les persones.
Vostè és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens lliura i té la facultat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició de les seves dades d’acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit al Delegat de Protecció de Dades a lopd@isglobal.org i haurà d’adjuntar una fotocòpia del seu document nacional d’identificació o bé l’equivalent. A més de la possibilitat d’exercir els seus drets, si no esteu d’acord amb el tractament realitzat per l’Entitat o considereu infringits els vostres drets podreu presentar una reclamació en tot moment davant l’Agencia Española de Protección de Datos.

Les mostres biològiques es tracten d’acord a la legislació vigent (Llei 14/2007 d’investigació biomèdica, i Real Decret 1716/2011 pel qual es regula l’ús de mostres biològiques per a la recerca). Les mostres son emmagatzemades al biobanc de l’ISGlobal, al Campus Mar (Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona) i estan integrades dins la col·lecció C.0001626 inclosa en el Registro de Colecciones del Instituto de Salud Carlos III. Aquestes només es fan servir en projectes de recerca directament relacionats amb el Projecte INMA i amb l’objectiu d’estudiar biomarcadors relacionats amb l’efecte dels factors ambientals en la salut.
Les dades que s’obtinguin de la utilització d’aquestes mostres es tractaran de la mateixa manera que la resta de dades obtingudes en aquest estudi.
La cessió de mostres biològiques per a aquest estudi és gratuïta i voluntària. Això suposa que vostè no tindrà drets sobre possibles beneficis comercials dels descobriments que poguessin derivar-se del resultat de la investigació biomèdica.

Finalment, si decidiu retirar el consentiment per participar en aquest estudi, no s’afegiran dades noves a la base de dades a partir de la data en què ens comuniqueu que decidiu retirar-vos, i es mantindran únicament les dades obtingudes fins aquell moment, per garantir la validesa de la investigació. Igualment, podeu demanar que les mostres biològiques identificables obtingudes fins ara siguin destruïdes, de manera que no es puguin fer noves anàlisis.

 • Abellán Ecija, Alicia

  Estudiante de MSc in Public Health
  INMA-Menorca. Child respiratory health

  Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal) / University of Southern Denmark

  lici.abellan@gmail.com

 • Capó de Pablo, Cristina

  Diplomado en Dietética y Nutrición.
  Àrea de Salut de Menorca

  criscapodepablo@yahoo.es

 • Damaskini, Valvi

  Licenciada en Medicina y Máster en Salud Pública. Actualmente está cursando el doctorado en Biomedicina de la Universidad Pompeu Fabra.
  Exposición pre-natal y post-natal a contaminantes ambientales sobre el desarrollo de sobrepeso, y de la pubertad en niños y adolescentes.

  Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  dvalvi@hsph.harvard.edu

 • Garí de Barbarà, Mercè

  Investigadora Post-Doctoral (IDAEA-CSIC) en Barcelona. Doctora en Biomedicina por la Universitat Pompeu Fabra (UPF, 2013), Máster en Laboratorio de Análisis Clínicos (UPF, 2009) y Licenciada en Biología (UPF, 2005).
  Estudio de los contaminantes orgánicos persistentes y mercurio en poblaciones humanas. Química ambiental y analítica. Salud Pública. Epidemiología.

  Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IDAEA-CSIC) en Barcelona.

  merce.gari@idaea.csic.es

 • Gascón, Mireia

  Doctor en Biomedicina. PhD
  Epidemiologia ambiental, especialitat en salut respiratòria

  Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL)

  mgascon@creal.cat

 • Coordinador Menorca

  Torrent Quetglas, Maties

  Doctor en Medicina (UPF) y Master en Salud Pública (The Johns Hopkins School of Hygiene and Public Health, Baltimore, MD, USA)

  Area de Salud de Menorca, ib-salut

  maties.torrent@hgmo.es

 • Vilahur, Nadia

  Msc Biología
  Epigenética y epidemiología. Actualmente está trabajando con muestras de Menorca y datos de Sabadell

  Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  nadiavilahur@gmail.com