INMA: “Augment de pes durant l’embaràs i contaminació dels nadons”

07/06/2022

Tots els nadons arriben al món amb una càrrega que contaminants que prové dels acumulats en el cos de la seva mare. S’ha observat que, a més de la càrrega de contaminació materna, un dels factors que influeix en aquesta transferència és el guany de pes gestacional. En un article publicat enguany a Environmental Research per l’IDAEA-CSIC, l’ISGlobal i Biodonostia [1] es descriu que en els casos de poc augment de pes es troba una concentració més alta de contaminants organoclorats en el calostre. L’augment de pes recomanat és l’indicat per l’Institut de Medicina dels USA (IOM) [2] i depèn de l’índex de massa corporal a l’inici de l’embaràs. Es tracta de valors de 12.6-18 kg, 11.25-15.75 kg, 6.75-11.25 kg i 4.94-9.0 kg de guany en tot l’embaràs per a mares amb índex baix, normal, sobrepès o obesitat, respectivament.

L’estudi descrit s’ha realitzat a partir de les cohorts INMA (Infància i Medi Ambient) dels hospitals de referència de Sabadell i Gipúscoa, on es recolliren 376 mostres aparellades de sang venosa materna i calostre (llet materna inicial després del part). El guany de pes gestacional es calculà amb diversos criteris diferents que no comportaren canvis importants de la significació estadística dels resultats. També es recolliren dades individuals i socioeconòmiques de les mares (nivell educatiu, classe social, consum de tabac, lactància materna anterior, lloc de naixement) per eliminar possibles factors de confusió en la dependència d’aquest guany de pes.

Les concentracions dels compostos orgànohalogenats en les mares estudiades eren comparables a les habituals en altres poblacions de zones no contaminades en èpoques equivalents. Tant en el cas de les concentracions dels compostos orgànohalogenats en sang de cordó com calostre s’observà, en general, que a menor increment de pes es trobaven concentracions més altes d’aquests compostos, concretament els policlorobifenils, i el 4,4’-DDE, que és un metabòlit del DDT. L’ús d’aquests compostos fa temps que es prohibí, però encara es troben presents en la pràctica totalitat dels éssers humans degut a la seva persistència.

Les mitjanes de les proporcions de compostos organohalogenats en calostre:sèrum correlacionaven significativament amb propietats fisico-químiques com el coeficient de partició octanol-aigua (Kow), a major coeficient major quantitat relativa en calostre. Aquest fet és coherent amb canvis de nivells de greix durant l’embaràs que influeix en la mobilització d’aquests contaminants.

Altres propietats com el pes molecular també mostraren una coherència notable amb la relació mitjana de compostos orgànohalogenats en la relació calostre:sèrum. Això suggereix que la mida molecular també pot modificar la capacitat de transport d’aquests contaminants degut a la permeabilitat de les membranes.

Els resultats d’aquest estudi indiquen que l’augment de pes gestacional influeix en l’acumulació de compostos organohalogenats en el calostre. Les recomanacions de l’IOM per aquest augment de pes poden tenir valor clínic en atenció primària, perquè proporcionen una guia per a reduir les concentracions de compostos orgànohalogenats en els nadons.

Referències:
– Grimalt JO, Garí M, Santa-Marina L, Ibarluzea J, Sunyer J. Influence of gestational weight gain on the organochlorine pollution content of breast milk. Environ Res. 2022 Jun;209:112783.
Link a l’article científic: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35074353/
– IOM. http://iom.edu/Reports/2009/Weight-Gain-During-Pregnancy-Reexamining-the-Guidelines